دوره‌های حضوری ملکا

دوره مدیریت تغییر و تحول سازمانی

دوره مدیریت تغییر و تحول سازمانی

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
16 جلسه
سه ماه

17,280,000 تومان
دوره فرهنگ سازمانی و رهبری اثربخش

دوره فرهنگ سازمانی و رهبری اثربخش

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
16جلسه
سه ماه

17,280,000 تومان
دوره کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

دوره کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
16جلسه
سه ماه

17,280,000 تومان
دوره مدیریت دانش و سیستم سازی

دوره مدیریت دانش و سیستم سازی

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
16 جلسه
سه ماه

17,280,000 تومان
دوره تحول دیجیتال و دیجیتالی شدن

دوره تحول دیجیتال و دیجیتالی شدن

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
16 جلسه
سه ماه

17,280,000 تومان
مدیریت تصمیم گیری و هوش هیجانی

مدیریت تصمیم گیری و هوش هیجانی

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
14 جلسه
سه ماه

14,440,000 تومان
دروه فنون مذاکره و مدیریت ارتباطات

دروه فنون مذاکره و مدیریت ارتباطات

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
14 جلسه
سه ماه

14,440,000 تومان
دوره شخصیت شناسی در مدیریت

دوره شخصیت شناسی در مدیریت

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
14 جلسه
سه ماه

14,440,000 تومان
رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدرس : رضوان ملکی
حضوری
14 جلسه
سه ماه

14,440,000 تومان