هماهنگی سازمانی وظیفه چه کسی است؟

هماهنگی نیاز هر سازمان

وقتی از سازمان و تیم نام میبریم اولین مشخصه ای که به ذهن‌ متبادر میشود هماهنگی و همراهی است. .

هماهنگی ضربان سازنده ی یک سازمان است.

بدون‌ هماهنگی مابین تصمیم گیران و نیروهای انسانی، بدون هماهنگی بین رده های مختلف مدیران سازمان و حتی بدون هماهنگی در عملکرد نیروهای انسانی ،هرگز شاهد یک حرکت متحد و پیشرونده در سازمان نخواهیم بود.

اما سوال اصلی اینجاست که در یک سازمان؛ این امر چگونه است؟

هماهنگی در سازمان وظیفه کیست؟

شاید بتوان گفت بهترین مصداق یک سازمان، مانند  تمام ساختارهای هوشمند جهان، بدن انسان و ارتباط ارگان های حیاتی و اصلی آن با یکدیگر باشد.

در بدن آدمی شاید بدون فرمان های عاقلانه و هوشمندانه مغز در جایگاه مدیریت جسم ، هیچ اثری از هماهنگی ساختارمند بدن نباشد.

اما حتی با وجود سلامت قوه عاقله آیا بدون هماهنگی بین تمام ارگانهای بدن یا یک کنش و واکنش مناسب بین هر عضو بدن با مغز  میتوان توقع یک هماهنگی ساختارمند از انسان داشت؟ 

لذا شاید نقش لیدر یک سازمان در ایجاد هماهنگی در آن، بواسطه ی گستره قدرت تصمیم گیری، دانش و تجربه و توانایی رهبری بیش از بقیه سازمان باشد.

اما بدون پذیرش و درک درست عوامل دیگر ، بدون آموزش صحیح ، بدون طرح و برنامه ی عملگرا؛ بدون تحلیل و آنالیز رویدادهای یک سازمان و بدون رفع صحیح چالش ها با روش های نوین و به روز علمی نمیتوان از یک سازمان توقع هماهنگی و پویایی ساختارمند داشت.

گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا؛ با حضور و مشاهده؛ آنالیز و ارایه تحلیل از واقعیت های سازمان شما، اقدام به شناسایی  نقاط قوت و ضعف و‌ پتانسیل های  بالقوه ی سازمان میکند.

ملکا با آسیب شناسی هوشمند سازمان ها باعث ایجاد طرح مساله های اصلی می شود. ما در ملکا راهکارهای اساسی هر شرکت و کمپانی را در راستای چشم انداز و ماموریت آن برای  رسیدن به یک هماهنگی آرمانی از دل خود سازمان ایجاد میکنیم و با آموزش عملگرایانه، در مسیر رفع چالش های بین تصمیم گیران و بدنه ی انسانی هر سازمان قدم برمیداریم. تا مسیری علمی، نوین و مشخص به سمت هماهنگی و در نهایت موفقیت سازمان ایجاد کنیم.

ما در ملکا معتقدیم، چالش زدایی از مدیران و رفع دغدغه های تصمیم گیران سازمان؛ مسیر متعالی آن برای رسیدن به موفقیت است

اشتراک گذاری