گزارش و خبر

گروه ملکا علاوه بر فعالیت در مشاوره مدیریت، مشاوره استراتژیک و برگزاری دوره های آموزشی مختلف با همکاری شرکت ها و مجموعه های مختلفی که به عنوان مشاور ارشد در کنارشان حضور دارد، اقدام به برگزاری رویدادهای مختلف دانش محور و در مسیر تحول و توسعه ی سازمان های راهبردی کشور می نماید.
شما در اینجا می توانید گزارش و خبر های مرتبط با این رویدادها و خلاصه ای از آنچه در طی روزهای تمام راهکار و دانش محور ملکا می گذرد مطالعه کنید و ببینید.