تحلیل سیستم چیست؟ تفکر سیستمی چیست؟

تحلیل سیستم چیست؟

با تجزیه و تحلیل سیستم آشنا شویم تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه های گوناگون یک سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای آن به منظور دستیابی به اطلاعات بنیادین و اساسی جهت طراحی ، استقرار یا جایگزینی سیستم مناسب. تحلیل سیستم فرآیندی قابل پیاده سازی در هر سیستم و ساختار مشخص است، از […]