گالری تصاویر

اینجا دفتر خاطرات تصویری گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا و موسس این گروه دکتر رضوان ملکی و مرور تجربیات ارزشمند این گروه در مشاوره مدیریت، مشاوره استراتژیک و برگرازی دوره های آموزشی سازمانی است.