منابع انسانی

منابع انسانی ! 
اولین و مهمترین ابزار رشد و توسعه یک سازمان است. بدون منابع انسانی آموزش دیدهف متعهد و وفادار شما نمی توانید در مسیر اهداف سازمان حرکت کنید یا به بیراهه خواهید رفت.
امروز حتی مدیران و رهبران را جزو منابع انسانی سازمان حساب می کنند. کارشناسان حوزه کسب و کار معتقدند، منابع انسانی حتی با رشد و پیشرفت اتوماسیون و حضور ربات ها و نرم افزارهای گوناگون، همچنان مهمترین دارایی شما در نقش یک رهبر سازمان و مدیر موفق خواهد بود.