مدیریت

مهمترین رکن اساسی ملکا در همراهی و همکاری با سازمان ها و مدیران مختلف، مشاوره مدیریت، رفع چالش های مدیریت و رهبری سازمان و ایجاد فرایندهای درون سازمانی برای پیشبرد اهداف والای هر سازمان و کسب و کار، ایجادی مسیری برای آموختن و کسب دانش است.
سعی کرده ایم محتوایی ارزشمند از مهمترین و به روزترین عناوین مدیریتی جهان را گرد هم آوریم تا مورد استفاده مدیران و رهبران هوشمند سازمانی قرار گیرد.
ما معتقدیم اولین قدم در رشد و توسعه هر سازمانی، افزایش دانش مدیران آن برای هدایت و راهبری صحیح و موفق نیروی انسانی است.