انتخاب سردبیر

ما در گروه ملکا سعی داریم که هر نوشته و بلاگ منتشر شده، یک قدم استوار شما را به رشد و توسعه فردی و افزایش دانش مدیریتی نزدیک تر کند.
در همین راستا برای هر واژه ای که می نویسیم و هر ثانیه وقت گرانبهای شما ارزش بسیاری قائل هستیم.
اما گاهی با نگاه متخصص مدیریت گروه و انتخاب سردبیر سایت
مطالبی را به صورت ویژه به شما پیشنهاد می دهیم، که شاید خواندنش اولویت بیشتری دارد یا در قبال زمانی که در وب سایت ملکا حاضر هستید، دانش بیشتری در اختیار شما قرار خواهد داد.
به انتخاب ما اعتماد کنید!