هماهنگی سازمانی وظیفه چه کسی است؟

وقتی از سازمان و تیم نام میبریم اولین مشخصه ای که به ذهن‌ متبادر میشود هماهنگی و همراهی است. .

هماهنگی ضربان سازنده ی یک سازمان است.

بدون‌هماهنگی مابین تصمیم گیران و نیروهای انسانی، بدون هماهنگی بین رده های مختلف مدیران سازمان و حتی بدون هماهنگی در عملکرد نیروهای انسانی ،هرگز شاهد یک حرکت متحد و پیشرونده در سازمان نخواهیم بود.

اما سوال اصلی اینجاست که در یک سازمان؛ این هماهنگی و حفظ ضرباهنگ وظیفه چه کسیست؟

شاید بتوان گفت بهترین مصداق یک سازمان، مانند  تمام ساختارهای هوشمند جهان، بدن انسان و ارتباط ارگان های حیاتی و اصلی آن با یکدیگر باشد.

در بدن آدمی شاید بدون فرمان های عاقلانه و هوشمندانه مغز در جایگاه مدیریت جسم ، هیچ اثری از هماهنگی ساختارمند بدن نباشد.

اما حتی با وجود سلامت قوه عاقله آیا بدون هماهنگی بین تمام ارگانهای بدن یا یک کنش و واکنش مناسب بین هر عضو بدن با مغز  میتوان توقع یک هماهنگی ساختارمند از انسان داشت؟ 

لذا شاید نقش لیدر یک سازمان در ایجاد هماهنگی در آن، بواسطه ی گستره قدرت تصمیم گیری، دانش و تجربه و توانایی رهبری بیش از بقیه سازمان باشد.

اما بدون پذیرش و درک درست عوامل دیگر ، بدون آموزش صحیح ، بدون طرح و برنامه ی عملگرا؛ بدون تحلیل و آنالیز رویدادهای یک سازمان و بدون رفع صحیح چالش ها با روش های نوین و به روز علمی نمیتوان از یک سازمان توقع هماهنگی و پویایی ساختارمند داشت.

گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا؛ با حضور و مشاهده؛ آنالیز و ارایه تحلیل از واقعیت های سازمان شما، اقدام به شناسایی  نقاط قوت و ضعف و‌ پتانسیل های  بالقوه ی سازمان میکند.

ملکا با آسیب شناسی هوشمند سازمان ها باعث ایجاد طرح مساله های اصلی می شود. ما در ملکا راهکارهای اساسی هر شرکت و کمپانی را در راستای چشم انداز و ماموریت آن برای  رسیدن به یک هماهنگی آرمانی از دل خود سازمان ایجاد میکنیم و با آموزش عملگرایانه، در مسیر رفع چالش های بین تصمیم گیران و بدنه ی انسانی هر سازمان قدم برمیداریم. تا مسیری علمی، نوین و مشخص به سمت هماهنگی و در نهایت موفقیت سازمان ایجاد کنیم.

ما در ملکا معتقدیم، چالش زدایی از مدیران و رفع دغدغه های تصمیم گیران سازمان؛ مسیر متعالی آن برای رسیدن به موفقیت است

اشتراک گذاری